Постановление № 6 о подключении к сети

Постанов­ле­ние № 6 о под­клю­чении к сети

Фотоволь­та­и­че­ские системы в Болгарии

18.11.2019

Полное назва­ние доку­мента: «Наредба № 6 от 24 фев­ру­ари 2014 за при­съе­ди­ня­ване на про­из­во­ди­тели и кли­енти на елек­три­ческа енер­гия към пре­нос­ната или към раз­пре­де­ли­тел­ните елек­три­че­ски мрежи». Мы про­ана­ли­зи­руем вли­я­ние дан­ного поста­нов­ле­ния на стро­и­тель­ство и экс­плу­а­та­цию сол­неч­ных элек­тро­стан­ций в Болгарии.

Общие усло­вия

Солнеч­ные элек­тро­стан­ции до 30 kW

Постанов­ле­ние № 6 издано комис­сией по регу­ли­ро­ва­нию энер­ге­тики и водо­снаб­же­ния. В нём подробно опи­саны тре­бо­ва­ния к объ­екту под­клю­че­ния, необ­хо­ди­мые доку­менты, поря­док заклю­че­ния дого­во­ров и многое другое.

Наредба № 6 за при­съе­ди­ня­ване

Чл. 1
(1) С тази наредба се опре­де­лят усло­ви­ята и редът за:
<...>
2. при­съе­ди­ня­ване на обекти на про­из­во­ди­тели към пре­нос­ната или към раз­пре­де­ли­тел­ните мрежи;
<...>
5. склю­ч­ване на дого­во­рите за при­съе­ди­ня­ване;
<...>
(2) С наред­бата се опре­де­лят и гра­ни­ците на соб­стве­ност между елек­три­че­с­ките съоръ­же­ния на кли­ен­тите/про­из­во­ди­те­лите и елек­три­че­с­ките съоръ­же­ния, еле­менти на пре­нос­ната/раз­пре­де­ли­тел­ната мрежа.

...

Чл. 2
(1) Обекти на кли­енти и про­из­во­ди­тели на елек­три­ческа енер­гия се при­съе­ди­ня­ват към съо­т­вет­ната елек­три­ческа мрежа при тех­ни­че­ски усло­вия и начин, опре­де­лени от съо­т­вет­ния мре­жови опе­ра­тор.
(2) Искането за при­съе­ди­ня­ване на обект за про­из­вод­ство или потреб­ле­ние на елек­три­ческа енер­гия се подава към съо­т­вет­ния мре­жови опе­ра­тор, на чиято лицен­зи­онна тери­то­рия ще бъде обектът.
(3) Мрежовият опе­ра­тор, към чиято мрежа може да се осъще­стви при­съе­ди­ня­ва­нето, издава и дого­варя с лицето, поис­кало при­съе­ди­ня­ва­нето:
1. ста­но­вище за усло­ви­ята и начина на при­съе­ди­ня­ване;
2. пред­ва­ри­те­лен дого­вор за при­съе­ди­ня­ване, когато такъв се изис­ква, склю­чен между пре­нос­ното или съо­т­вет­ното раз­пре­де­ли­телно пред­при­я­тие и лицето, поис­кало при­съе­ди­ня­ва­нето;
3. дого­вор за при­съе­ди­ня­ване, склю­чен между пре­нос­ното или съо­т­вет­ното раз­пре­де­ли­телно пред­при­я­тие, към чиято мрежа ще се осъще­стви при­съе­ди­ня­ва­нето, и лицето, поис­кало при­съе­ди­ня­ва­нето на обекта.
(4) Проучва­нето за при­съе­ди­ня­ване и изда­ва­нето на ста­но­вище за усло­ви­ята и начина на при­съе­ди­ня­ване се извър­шва след пред­ста­вяне на валидна виза за про­ек­ти­ране или влязъл в сила ПУП, когато изда­ва­нето им е задъ­л­жи­телно съгласно раз­по­ред­бите на Закона за устрой­ство на тери­то­ри­ята (ЗУТ). Предва­ри­тел­ният дого­вор за при­съе­ди­ня­ване се склю­чва преди изгот­вя­нето на инве­сти­ци­он­ния проект за изграж­дане или пре­устрой­ство на при­съе­ди­ня­ва­ния обект.
(5) Договорът за при­съе­ди­ня­ване се склю­чва след одоб­ря­ва­нето на инве­сти­ци­он­ния проект и изда­ване на раз­ре­ше­ние за строеж за изграж­дане или пре­устрой­ство на при­съе­ди­ня­ва­ния обект, когато изда­ва­нето им е задъ­л­жи­телно съгласно раз­по­ред­бите на ЗУТ.
(6) Преносът на елек­три­ческа енер­гия от при­съе­ди­ня­ва­ния обект към съо­т­вет­ната мрежа и от мре­жата към обекта се осъще­ствява след въвеж­да­нето в екс­пло­ата­ция на обекта, вклю­чи­телно и на съоръ­же­ни­ята за при­съе­ди­ня­ване, при усло­ви­ята и по реда на ЗУТ.

...

Чл. 3
(1) Присъе­ди­ня­ва­ният обект трябва да отго­варя на тех­ни­че­с­ките изис­ква­ния на тази наредба и на наред­бите и пра­ви­лата по чл. 83, ал. 1 от Закона за енер­ге­ти­ката (ЗЕ).
(2) Мрежовите опе­ра­тори могат да отказ­ват при­съе­ди­ня­ва­нето на обект, когато не отго­варя на изис­ква­ни­ята по ал.1 и застра­шава надежд­ната работа на елек­тро­е­нер­гий­ната система (ЕЕС), сигур­но­стта и каче­ството на снаб­дя­ва­нето на кли­ен­тите с елек­три­ческа енер­гия, здра­вето и живота на граж­да­ните и соб­стве­ността на трети лица.

...

 

Хотите задать вопрос или оформить заказ?

Выберите удобный способ связи или заполните форму:

Отправить
© 2013-2024 NENCOM
Строительство фотовольтаических систем
Болгария, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
О компании NENCOM
Реализованные проекты
Статьи и новости
Контактная информация
Реквизиты компании
Для партнёров
site by