Закон об энергетике

Закон об энер­гетике

Фотоволь­та­и­че­ские системы в Болгарии

03.06.2020

«Закон за енер­ге­ти­ката» (ЗЕ) регу­ли­рует про­из­вод­ство, импорт, экс­порт, рас­пре­де­ле­ние и тор­говлю элек­три­че­ской и теп­ло­вой энер­гией, при­род­ным газом, нефтью и неф­те­про­дук­тами в Болгарии. Мы рас­смот­рим неко­то­рые фраг­менты закона, кото­рые могут быть полезны вла­дель­цам сол­неч­ных элек­тро­стан­ций.

...

Чл. 4, ал. 2
Министърът на енер­ге­ти­ката:
1. раз­ра­ботва и внася за одоб­ря­ване от Министер­ския съвет Страте­гия за устой­чиво енер­гийно раз­ви­тие на Република България;
2. приема крат­ко­срочни, сред­но­срочни и дъл­го­срочни общи про­гнозни енер­гийни баланси на стра­ната в съо­т­вет­ствие с при­е­тата стра­те­гия;
<...>
5. опре­деля необ­хо­ди­мите нови мощ­но­сти за про­из­вод­ство на елек­три­ческа енер­гия и обна­ро­два описа на необ­хо­ди­мите нови мощ­но­сти в «Държавен вест­ник»;
<...>
17. еже­годно издава бюле­тин за състо­я­ни­ето и раз­ви­ти­ето на енер­ге­ти­ката;
<...>
21. издава съв­местно с мини­стъра на финан­сите и мини­стъра на ико­но­ми­ката наредба за нама­ля­ване на теже­стта, свър­зана с раз­хо­дите за енер­гия от възоб­но­вя­еми източ­ници и от висо­ко­е­фек­тивно ком­би­ни­рано про­из­вод­ство на елек­три­ческа и топ­линна енер­гия, съгласно Насоките относно дър­жав­ната помощ за опазване на окол­ната среда и за енер­ге­тика за пери­ода 2014 — 2020 г.

...

Чл. 8, ал. 4
Министърът на енер­ге­ти­ката опре­деля необ­хо­ди­мите нови мощ­но­сти за про­из­вод­ство на елек­три­ческа енер­гия по чл. 4, ал. 2, т. 5 в инте­рес на сигур­но­стта на снаб­дя­ва­нето с елек­три­ческа енер­гия, за изпъл­не­ние на задъ­л­же­ни­ята за дял на енер­ги­ята от възоб­но­вя­еми източ­ници в брут­ното крайно потреб­ле­ние на енер­гия, както и в инте­рес на опазва­нето на окол­ната среда и насър­ча­ва­нето на нови тех­но­ло­гии, когато посред­ством пазар­ните меха­низми за инве­сти­ции тези цели не могат да бъдат оси­гу­рени, въз основа на:
1. общите про­гнозни енер­гийни баланси;
2. задъ­л­жи­тел­ните пока­за­тели за сте­пента на надежд­ност на снаб­дя­ва­нето с елек­три­ческа енер­гия;
3. десет­го­диш­ния план за раз­ви­тие на елек­тро­пре­нос­ната мрежа;
4. докла­дите по чл. 13 от Закона за енер­ги­ята от възоб­но­вя­еми източ­ници за изпъл­не­ние на Национал­ния план за дей­ствие за енер­ги­ята от възоб­но­вя­еми източ­ници.

...

Чл. 10
(1) Регули­ра­нето на дей­но­стите в енер­ге­ти­ката и във водо­снаб­дя­ва­нето и кана­ли­за­ци­ята се осъще­ствява от Комисия за енер­гийно и водно регу­ли­ране, нари­чана по-нататък «коми­си­ята».
(2) Комиси­ята е неза­ви­сим спе­ци­а­ли­зи­ран дър­жа­вен орган — юри­ди­че­ско лице, със седа­лище София.
(3) При осъще­ствя­ване на своите пра­во­мо­щия коми­си­ята е неза­ви­сима от изпъл­ни­тел­ната власт и дей­но­стта и се осъще­ствява въз основа на неза­ви­си­мост, без­при­страст­ност, про­фе­сио­на­лизъм, почте­ност, после­до­ва­тел­ност, пуб­лич­ност и про­зрач­ност. Комиси­ята се отчита за дей­но­стта си пред Народното събра­ние.

...

Чл. 84, ал. 1
Производ­ство на елек­три­ческа енер­гия могат да осъще­ствя­ват енер­гийни пред­при­я­тия, полу­чили лицен­зия за про­из­вод­ство по реда на този закон, освен в слу­ча­ите по чл. 39, ал. 4, т. 1 и 5.

...

Чл. 39, ал. 4
Не се изис­ква изда­ване на лицен­зия за:
1. про­из­вод­ство на елек­три­ческа енер­гия от лице, при­те­жа­ващо цен­трала с обща инста­ли­рана елек­три­ческа мощ­ност до 5 МW;
<...>
5. про­из­вод­ство на елек­три­ческа енер­гия само за соб­ствено потреб­ление.

...

 

Хотите задать вопрос или оформить заказ?

Выберите удобный способ связи или заполните форму:

Отправить
© 2013-2024 NENCOM
Строительство фотовольтаических систем
Болгария, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
О компании NENCOM
Реализованные проекты
Статьи и новости
Контактная информация
Реквизиты компании
Для партнёров
site by